Prihlásenie vášho psa bude potvrdené na váš e-mail uvedený nižšie do 2 dní.
Odoslaním súhlasíte s propozíciami výstavy.
The entry of your dog will be confirm on your e-mail below till 2 days.
By sending you agree with the propositions of the show.

Po odoslaní tejto prihlášky môžete pridať ďaľšieho psa.

You can add another dog after sending the first dog.

Online prihláška - Online entry form

Vkladajte súbory max 1 MB veľké. Po správnom odoslaní prihlášky systém napíše ĎAKUJEME. Load files max 1 MB size. After the correct submit your application system writes THANK YOU.

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor
Zvoľte súbor
Zvoľte súbor
Zvoľte súbor