MVDr. Gabriela Ridarčíková

Celý môj život som mala po boku fantastických psov, ktorí boli aj mojimi najlepšími priateľmi. S nimi som prežila najkrajšie chvíle radosti a šťastia. Láska ku psom bola tiež jedným z dôvodov, prečo som sa rozhodla stať sa veterinárnou lekárkou. Moja chovateľská stanica „ z Tomky“ vznikla 17. augusta 1975. Začiatky chovu sú spojené s mojim obľúbeným plemenom boxer. Ale v osemdesiatych rokoch sa stal môj veľký sen skutočnosťou a po mojom boku kráčalo nádherné plemeno doberman. Zamilovala som sa do ich fantastickej povahy, inteligentného a hrdého pohľadu, srdečnosti, oddanosti a nekonečnej lásky, ktorou sú schopní človeka obdariť. Som členkou Prezídia SKJ, predsedkyňa Zboru rozhodcov SKJ, viceprezidentka Prezídia ÚKK, predsedkyňa Dobermann klubu SR, som medzinárodná rozhodkyňa pre posudzovanie všetkých plemen všetkých FCI skupín. Posudzovala som na Svetovej výstave v Poznani a v Bratislave, na Európskej výstave a na množstve medzinárodných, národných, klubových a špeciálnych výstav v rôznych štátoch ako v Portugalsku, Taliansku, Belgicku, Estónsku, Rakúsku, Fínsku, Nemecku, Litve a Lotyšsku, Švajčiarsku, Poľsku, Rumunsku Rusku, Maďarsku, Čechách, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, v Čiernej hore a iných. Posudzovala som dobermanov na svetovej výstave I.D.C. štyri krát a tiež na Európskej výstave. Okrem posudzovania psov som s nimi tiež pracovala. V roku 1994 som štartovala na majstrovstvách sveta vo výkone dobermanov podľa IPO 3 v Maribore so sučkou zo svojho chovu Haike z Tomky. Odchovali sme veľa interšampiónov a šampiónov rôznych štátov, ale pre mňa bol vždy najdôležitejší pocit, že šteniatko od nás urobí život mnohých ľudí krajším a lepším. Dnes viem, že určite nemôžem žiť bez svojich psov, pretože môj život by bol prázdny a smutný.

 

All my life I had by side fantastic dogs, who were also my best friends. I spent with them the most beautiful moments of joy and happiness. Love for dogs was also one of the reasons why I decided to become a veterinary doctor. My kennel "of Tomky" was established on August 17, 1975. The beginnings of breeding are connected to my favorite breed boxer. But in the eighties became my big dream a reality and by my side started to walk wonderful breed doberman. I fell in love the fantastic nature, smart and proud of view, warmth, devotion and endless love, they are able to endow man. I am a member of the Presidium of SKJ, President of the Ground Jury SKJ, vice president of the Presidium of UKK, President Dobermann Club of Slovakia, I am an international judge all breeds of all FCI groups. I judged at the World Show in Poznan, in Bratislava, the European Show and a lot of international, national, club and special shows in various countries such as Portugal, Italy, Belgium, Estonia, Austria, Finland, Germany, Lithuania and Latvia, Switzerland, Poland , Romania, Russia, Hungary, the Czech Republic, Slovenia, Croatia, Serbia, Montenegro and others. I judged dobermans at the World Show IDC four times and also the European show. Apart from judging the dogs I also worked with them . In 1994 I competed at the World Championships in performance Dobermans IPO 3 in Maribor with a bitch from our breeding "Haike of Tomky". We have breeded many champions and interchampions of different states, but for me has always been the most important feeling that puppy from us will make the lives of many people more beautiful and better. Today I know that I can not live without my dogs, because my life would be empty and sad.